Všeobecné obchodné podmienky

Baxline s.r.o.

 • so sídlom Timravy 38, 920 01 Hlohovec
 • IČO: 53897218
 • DIČ: 2121553027
 • zapísaná o Obchodnom registry Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 49548/T (ďalej tiež len “predávajúci”)

Prevádzkovateľ internetového výdaja:

 • BAXLINE s.r.o
 • Telefón: +421 903 806 000
 • E-mail: baxline@baxline.sk
 • IČO: 53897218
 • DIČ: 2121553027
 • IČ DPH: SK2121553027
 • IBAN: SK25 0200 0000 0045 0227 8553
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Konateľ: Ing. Anna Bakošová MPH
 • Miesto výkonu internetového výdaja: BAXLINE s.r.o., Timravy 38, 920 01 Hlohovec
 • Telefón: +421 903 806 000
 • E-mail: baxline@baxline.sk

Platné od 1.9.2021 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.baxline.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu BAXLINE.SK

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „VOP“).

 1. Vymedzenie pojmov

  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je BAXLINE s.r.o., Timravy 3960/38, Hlohovec, 920 01.
  2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.baxline.sk je BAXLINE s.r.o., Timravy 3960/38, Hlohovec, 920 01.
  3. Dodávateľ BAXLINE s.r.o. Timravy 3960/38, Hlohovec, 920 01.
  4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
  6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
  7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
  8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 2. Cena

  Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu s výnimkou cien, ktoré boli uvedené chybne.

 3. Objednávka

  Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

  Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

  Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 4. Platobné podmienky

  Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  • platba prostredníctvom platobnej brány
  • platba prevodom na náš účet, IBAN SK25 0200 0000 0045 0227 8553
  • platba prostredníctvom Benefit Plus

  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  • zľavu na základe jednorázového zľavového kupónu.

  Poskytnuté zľavy nie je možné kumulovať.

 5. Dodacie podmienky

  Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

  Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

  Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

  Spolu s tovarom je zákazníkovi elektronicky zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

  Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  • osobného odberu po telefonickom dohovore (+421 903 806 000) v pracovných dňoch od 8:30 do 14:30 na adrese Timravy 38, 920 01 Hlohovec,
  • kuriérskej spoločnosti GLS.
 6. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

  Predávajúci si balné neúčtuje.

  Doručenie – Cena dopravy:

  • kuriér DPD: 5 €
  • kuriér GLS: 4 €

  Darčekové poukazy na poskytnutie služieb sú doručované elektronicky na zadanú e-mailovú adresu bezplatne. V prípade, že si kupujúci zvolí doručenie jedného alebo viacerých darčekových poukazov v tlačenej papierovej verzii na adresu, bude si predávajúci účtovať manipulačný poplatok vo výške 5 EUR.

  Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky.

  Ceny poštovného a možnosti doručenia sú nasledovné:

  • Pri celkovej sume objednávky nad 80 € je doručenie zadarmo (0 €).
  • Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku, alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitiu užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného ako kompenzáciu za vynaložené náklady.

  V prípade, že pri platbe vopred, nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

 7. Prevod vlastníckeho práva

  Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 8. Storno kúpnej zmluvy

  Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy darčekového poukazu cez internetovú stránku www.baxline.sk bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jeho doručenia elektronicky alebo poštou, pokiaľ darčekový poukaz nebol použitý. Najneskôr do 15 pracovných dní bude suma za vrátený darčekový poukaz odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať a to buď písomne listovou zásielkou alebo formou e-mailu na baxline@baxline.sk.

 9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

  Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu predávajúceho (BAXLINE s.r.o., Timravy 3960/38, 920 01 Hlohovec) alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

  Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
  Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 10. Práva a povinnosti zmluvných strán

  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

  Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

  Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

  Poskytnutie služby sa realizuje v sídle predávajúceho alebo v priestoroch spoločností, organizácií a zariadení, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo na mieste, na ktorom sa predávajúci a kupujúci vopred dohodnú.

  Predávajúci zodpovedá za to, že služba bude kupujúcemu poskytnutá v primeranej kvalite. Kupujúci je oprávnený namietať kvalitu poskytovaných služieb bez zbytočného odkladu a to oznámením doručeným predávajúcemu.

 11. Ochrana osobných údajov

  Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.

  Kupujúci v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje BAXLINE ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačnom systéme BAXLINE v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletterov BAXLINE (ďalej aj ako “súhlas”). Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov Klient udeľuje na dobu neurčitú. Klient je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Klient vyhlasuje, že údaje poskytol dobrovoľne, je si vedomý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.

  Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

  Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom). Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

  Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

  Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

  • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

  Svojou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 12. Náhrada škody pri prevzatí tovaru

  Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

  Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

  Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 13. Alternatívne riešenie sporov

  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@baxline.sk alebo baxline@baxline.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 14. Upozornenie

  Všetky informácie a zdravotné účinky potravín a výživových doplnkov nie sú určené ako lekárske odporúčania pre diagnostiku a liečbu. Ako prevádzkovateľ eshopu nezodpovedáme za neúčinnosť potravín alebo výživových doplnkov. Žiadne informácie uvedené v eshope nenahrádzajú spoluprácu s atestovaným lekárom.

  Jednotlivé zdravotné účinky potravín a výživových doplnkov sú uvádzané ako informačné a s čo najlepším úmyslom pomôcť zákazníkom eshopu. Zodpovednosť za správnu interpretáciu a aplikáciu jednotlivých zdravotných účinkov preberá zákazník eshopu.

  Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka alebo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru

  Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našich stránkach sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny, prípadne jej výživových a liečivých účinkoch. Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Preto účinky produktu uvedené na tejto stránke sú tie, ktoré boli všeobecne známe v starých dobách a nie sú garantované.

 15. Orgán dozoru

  Orgánom dozoru pre spoločnosť BAXLINE s.r.o. je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  • Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
  • odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  • tel. č.: 02/ 58272 172-3
 16. Záverečné ustanovenia

  Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

  Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

  nak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.4.2017. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

  Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese Baxline s.r.o. – reklamačné oddelenie, Timravy 38, 920 01 Hlohovec.

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • BAXLINE s.r.o.
 • Centrum výživy a redukcie hmotnosti
 • Adresa sídla: Timravy 38, 92001 Hlohovec
 • Adresa na doručovanie: Timravy 38, 92001 Hlohovec
 • Kontaktný telefón: +421903806000
 • Kontaktný e-mail: baxline@baxline.sk
 • Internetová adresa: www.baxline.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.9.2021

Príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy